Statut

Nasz statut do pobrania (PDF)


STATUT

STOWARZYSZENIA KRAKOWSKI KOMITET ZWALCZANIA RAKA

 

Rozdział‚ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Krakowski Komitet Zwalczania Raka, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1393, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość‡ prawną….
 2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
   

§ 4

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: "Stowarzyszenie Krakowski Komitet Zwalczania Raka".
 2. Stowarzyszenie może także używać wyróżniającego znaku graficznego.

 

§ 5

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, które zasłużyły dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub samego Stowarzyszenia.

 

Rozdział‚ 2

Cele i zasady działania Stowarzyszenia
 

§ 8

Celem Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka jest:

 1. realizacja działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności wspieranie i rozwój działań leczniczych oraz badań naukowych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii,
 2. propagowanie wyników badań naukowych w dziedzinie onkologii,
 3. wspieranie szkolenia pracowników w zakresie onkologii,
 4. podnoszenie poziomu edukacji zdrowotnej i popularyzacja wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych,
 5. współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zwalczaniu raka,
 6. wspieranie działań naukowych w dziedzinie onkologii podmiotów innych niż te wskazane w punkcie 1 niniejszego celu.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem w placówkach medycznych nowych metod leczenia i zapobiegania raka,

 2. finansowanie wydatków na zakup aparatury, leków i materiałów medycznych oraz utrzymanie aparatury i sprzętu medycznego,

 3. finansowanie wydatków na modernizację pomieszczeń i urządzeń placówek medycznych,

 4. opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne,

 5. prowadzenie badań społecznych,

 6. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

 7. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,

 8. ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,

 9. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,

 10. przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,

 11. rozwijanie wolontariatu, organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,

 12. organizowanie warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,

 13. samodzielne lub wspólne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,

 14. powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,

 15. przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,

 16. przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,

 17. ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,

 18. organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych przedsięwzięć mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,

 19. rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii edukacyjno-informacyjnych,

 20. współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,

 21. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,

 22. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,

 23. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,

 24. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

 25. prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

 26. tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,

 27. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 10

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność nieodpłatną.

§ 11

 1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
  działalność charytatywną (PKD 94.99.Z),
  ochronę i promocję zdrowia (PKD 86.90.E),
  naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie (PKD 85),
  kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (PKD 90),
  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (PKD 93.29.Z),
  ratownictwo i ochronę ludności (PKD 86.90.E).
  Działalność nieodpłatna pożytku publicznego finansowana jest ze środków własnych oraz z dotacji na realizację zadań publicznych na podstawie umów zawartych z organami administracji publicznej.
  § 12

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

  Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może zatrudniać pracowników.

  Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

  § 13

  Nadwyżki przychodów nad kosztami z prowadzenia odpłatnej działalności statutowej w całości przeznaczone są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

  § 14

  Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

  § 15

  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.

  Rozdział 3

  Majątek i dochody Stowarzyszenia

  § 16

  Majątek Stowarzyszenia stanowi fundusz założycielski oraz składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
  spadki, zapisy, darowizny i inne rodzaje przysporzeń majątkowych wniesione przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne;
  nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie;
  dywidendy oraz zyski z akcji i udziałów;
  dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty;
  odsetki od lokat kapitałowych pozyskane przez Stowarzyszenie z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierach wartościowych;
  dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  przychody z odpłatnej działalności statutowej;
  dochody ze sponsoringu;
  składki członkowskie;
  działalność gospodarcza.
  Stowarzyszenie nie pobiera opłat wpisowych.
  § 17

  Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w § 16 pkt a winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Stowarzyszeniu sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W przypadku niemożności wykorzystania z obiektywnych lub losowych przyczyn środków wskazanych na określony cel, kwota ta przekazywana jest na rzecz Stowarzyszenia, i o jej przeznaczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.

  § 18

  Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

  § 19

  W zakresie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:

  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  § 20

  Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgody Walnego Zebrania wymagają następujące czynności związane z zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia:

  nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego.
  Rozdział 4

  Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

  § 21

  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i równocześnie nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne, krajowe i zagraniczne.

  Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

  § 22

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  członków zwyczajnych,

  członków wspierających,

  członków honorowych.

   

  § 23

  Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto zadeklaruje realizację celów statutowych, oraz złoży pisemną deklarację do Zarządu i zostanie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia.

  § 24

  Członkiem wspierającym może być:

  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia,

  osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,

  członek wspierający obowiązany jest do świadczenia zadeklarowanej pomocy finansowej i/lub realizowania zadeklarowanych innych świadczeń służących realizacji celów Stowarzyszenia.

  § 25

  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

  § 26

  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

  § 27

  Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

  Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 28 Statutu.

  Członek honorowy obowiązany jest do przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

  § 28

  Członek zwyczajny ma prawo:

  wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

  uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

  korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

  nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.

  § 29

  Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania treści celów programów,

  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

  § 30

  Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 28 Statutu.

  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia.

  § 31

  Członkostwo ustaje na skutek:
  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

  skreślenia z listy członków z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,

  wykluczenia na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

  pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały, która tę godność nadała.

  W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu.

  Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

  Rozdział 5

  Organy Stowarzyszenia

  § 32

  Organami Stowarzyszenia są:

  Walne Zebranie Członków,

  Zarząd,

  Komisja Rewizyjna.

  § 33

  Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

  Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

  Walne Zebranie Członków

  § 34

  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  członkowie z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

  z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

  § 35

  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

  Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium Walnego Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

  § 36

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  z własnej inicjatywy,

  na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  na pisemny wniosek co najmniej 15 członków.

  Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 37

  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 50 ust. 1 Statutu.

  § 38

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  uchwalanie statutu i jego zmian,

  uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

  wybór i odwoływanie prezesa oraz członków Zarządu,

  wybór i odwoływanie członków komisji rewizyjnej,

  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

  podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  zatwierdzenie planu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,

  nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,

  podejmowanie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,

  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

  § 39

  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działanie odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

  § 40

  Zarząd składa się z 4-9 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

  Zarząd z własnego grona powołuje wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

  Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  Zarząd działa przez dwóch członków Zarządu łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

  Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

  W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa Zarządu, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes Zarządu.

  § 41

  Do zakresu działania Zarządu należy:

  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

  określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

  uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

  uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań budżetowych,

  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  zarządzanie majątkiem,

  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego,

  podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,

  zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

  zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia oraz odznaczeń państwowych i innych,

  wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,

  składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

  ustalanie wysokości składek członkowskich.

  § 42

  Stowarzyszenie może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

  Do opracowania poszczególnych problemów organizacyjnych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków, Zarząd może powoływać i rozwiązywać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

  Zarząd może powołać Pełnomocnika do realizacji poszczególnych zadań statutowych Stowarzyszenia.

  § 43

  Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zarządu.

  § 44

  W okresie między posiedzeniami Zarządu pracami Stowarzyszenia kieruje Prezes, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

  Komisja Rewizyjna

  § 45

  Komisja Rewizyjna jest organem władzy Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

  Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

  § 46

  Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  § 47

  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

  § 48

  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,

  zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,

  prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej: posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku,

  składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

  Rozdział 5

  Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

  § 49

  Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie:

  Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
  Działalność wydawnicza (PKD 58),
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
  Reklama (PKD 73.1),
  Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
  Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  Opieka zdrowotna (PKD 86),
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
  Nadwyżka z działalności gospodarczej może być przeznaczona wyłącznie na cele statutowe.

  Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.

  Zarząd Stowarzyszenia określa:

  formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej