Opieka domowa

Dla osób obłoĹźnie i przewlekle chorych

 

Opieka w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, świadczona jest nie tylko w placówkach słuĹźby zdrowia. Na pomoc medyczną finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia moĹźe liczyć równieĹź obłoĹźnie chory przebywający w domu.


Lekarz pierwszego kontaktu z wizytą domową
Jeśli Pacjent jest obłożnie chory i przebywa w domu - warto pamiętać, że ma prawo do pomocy ze strony lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli Pacjent nie dokonał wcześniej wyboru lekarza pierwszego kontaktu może zrobić to w każdej chwili. W tym celu wystarczy wypełnić i przekazać do przychodni deklarację - druk znaleźć można w każdej przychodni lub na stronie internetowej NFZ.

Jak uzyskać pomoc lekarską w domu dla osoby obłożnie chorej?
W przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi moĹźna zgłosić telefonicznie potrzebę wizyty domowej u chorego w godzinach pracy przychodni (od 8.00 do 18.00). Podczas wizyty lekarz zbada chorego, skontroluje jego stan, doradzi sposoby leczenia i pielęgnacji, wystawi recepty na leki. Warto równieĹź sprawdzić w przychodni, pod jaki numer telefonu naleĹźy dzwonić, jeśli będzie potrzebna pilnie wizyta lekarza pierwszego kontaktu wieczorem, nocą, w niedzielę czy święta. Taką pomoc moĹźna uzyskać w ramach tzw. opieki całodobowej. KaĹźda przychodnia powinna umieścić w sposób widocznym informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej- wraz z adresem i numerem telefonu.

Czy pacjent przebywający w domu w razie konieczności może liczyć na transport do szpitala?
MoĹźe zdarzyć się, Ĺźe podczas wizyty domowej lekarz stwierdzi, iĹź ze względu na pogorszenie stanu zdrowia konieczne jest przewiezienie chorego do szpitala, Pacjent moĹźe w takiej sytuacji liczyć na transport do najbliĹźszego zakładu opieki zdrowotnej. W kaĹźdym przypadku zagroĹźenia Ĺźycia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia kaĹźdy ma prawo równieĹź wezwać Pogotowie Ratunkowe.

Czy lekarz specjalista może udzielić pomocy domowej?
Pacjent lub opiekun moĹźe równieĹź w razie konieczności zgłosić potrzebę wizyty domowej lekarza specjalisty. KaĹźda poradnia specjalistyczna mająca umowę z NFZ moĹźe udzielić takiej pomocy, naleĹźy jednak pamiętać, Ĺźe do znacznej części specjalistów wymagane są skierowania, tak jak w przypadku wizyt w gabinecie (nie wymagane jest skierowanie do ginekologa, dermatologa, onkologa, okulisty, a takĹźe dla osób chorych na gruĹşlicę, HIV, inwalidów wojennych i osób represjonowanych).

Domowa pomoc pielęgniarska dla osób obłoĹźnie chorych
W przypadku osoby obłoĹźnie chorej często konieczna jest zmiana opatrunków czy np. regularne zastrzyki. Pacjent moĹźe wówczas liczyć na pomoc pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Pielęgniarską opieką domową mogą być objęci pacjenci, którzy złożą deklarację wyboru do pielęgniarki POZ. Jeśli stan chorego będzie wymagał zachowania ciągłości udzielania świadczeń pielęgniarskich równieĹź po godz. 18.00 lub w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy – wówczas Pacjent uzyska pomoc w ramach tzw. opieki całodobowej.

W czym może być pomocna pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)?
Pielęgniarka pomaga w terapii prowadzonej przez lekarza, aplikuje zastrzyki, zmienia opatrunki, wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze - takĹźe w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach. Jeśli osoba chora wymaga specjalnej diety i karmienia moĹźe liczyć na wsparcie pielęgniarki w ustaleniu sposobu Ĺźywienia i rodzaju pokarmu. Fachowa opieka pielęgniarska pozwoli takĹźe zapobiec powikłaniom wywołanym długotrwałym unieruchomieniem, pielęgniarka pomaga bowiem równieĹź w podstawowych ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Opiekun zajmujący się chorym - moĹźe liczyć na rady w zakresie codziennej opieki i pielęgnacji.

Jak długo chory może korzystać z pomocy pielęgniarki POZ?
Pielęgniarka rodzinna pomaga osobie obłoĹźnie i przewlekle chorej tak długo, jak długo wymaga tego jej stan. Jeśli jednak chory potrzebuje na okres dłuĹźszy niĹź 2 tygodnie doĹźylnej kroplówki, cewnikowania, zabiegów w przypadku stomii, przetoki; karmienia przez zgłębnik, płukania pęcherza moczowego bądĹş pielęgnacji ze względu na rurkę tracheotomijną warto wówczas skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej. W uzyskaniu takiej opieki pomoĹźe Państwu pielęgniarka POZ opiekująca się chorym, potrzebne będzie równieĹź skierowanie wystawione przez lekarza np. podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomoc położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Warto, by kaĹźda z pań pamiętała równieĹź o złoĹźeniu deklaracji wyboru swojej połoĹźnej. PołoĹźna prowadzi edukację przedporodową dla kobiet w ciąży, wspomaga opiekę nad noworodkiem/ niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca Ĺźycia oraz kobietą w okresie połogu. Ponadto, kobieta w kaĹźdym okresie swojego Ĺźycia moĹźe zwrócić się do niej po fachową pomoc i opiekę w domu po operacjach ginekologiczno-połoĹźniczych, gdy konieczne jest np. aplikowanie zastrzyków domięśniowych czy doĹźylnych, leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleĹźyn.

Pielęgniarska opieka długoterminowa. Komu może być przydatna pielęgniarska opieka długoterminowa?
Jeśli Pacjent jest obłoĹźnie chory, nie wymaga pobytu w szpitalu, ale potrzebuje systematycznej opieki pielęgniarskiej moĹźe zostać zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Jak uzyskać długoterminową opiekę pielęgniarki?
W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoĹźe Pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa. Lekarz wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy; pielęgniarka wypełnia druk kwalifikacji opisując stopień samodzielności chorej osoby (m.in. w zakresie poruszania się, czynności higienicznych itp). Na podstawie tych dokumentów moĹźe zostać choremu przydzielona pielęgniarka opieki długoterminowej.

Na co Pacjent może liczyć w ramach pomocy pielęgniarki opieki długoterminowej?
Pielęgniarka opieki długoterminowej odwiedza chorego co najmniej 4 razy w tygodniu. W razie potrzeby dostępna jest równieĹź w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. Chory moĹźe liczyć na pomoc w zakresie toalety, higieny, pielęgnacji; pomoc w poruszaniu się, podawaniu posiłków, zmianie opatrunków, dbałości o sprzęt np.: stomijny czy cewnik, aplikowaniu leków i zastrzyków. Opiekun natomiast, uzyska od pielęgniarki istotne wskazówki jak pielęgnować chorego na co dzień.

Czy objęcie opieką długoterminową jest ograniczone czasowo?
Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzaleĹźniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niĹź 40 punktów wg skali Barthel MOW NFZ nie finansuje dalszej opieki.

SPIS ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH ORAZ PROGRAMÓW LEKOWYCH
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji ( załącznik nr 1)
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji ( załącznik nr 2)
Dodatkowe informacje znajdą Państwo w zakładce Linki

PAMIETAJ NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!!!
UWAGA!!! Każda kobieta powinna nauczyć się badać piersi!!! www.wok.su.krakow.pl