Skierowania do sanatorium

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe finansowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego moĹźe wystawić wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki który pracuje w ramach umowy z NFZ.

Jak uzyskać skierowanie
Decyzję o zasadności wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmuje lekarz. Przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego ocenia: stan zdrowia pacjenta, moĹźliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych, przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego, efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego, zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim. Lekarz kierujący decyduje takĹźe o tym, jakie badania są konieczne, aby wystawić skierowanie. Wzór skierowania stanowi załącznik do rozporządzenia MZ w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Lekarz kierujący jest zobowiązany prawidłowo i czytelnie wystawić skierowanie oraz uzupełnić wszystkie informacje o stanie zdrowia pacjenta (takĹźe wpisać aktualne wyniki badań OB, mocz, morfologia krwi…)

Po wystawieniu, skierowanie jest przesyłane do NFZ do rozpatrzenia. Skierowania z pozytywną kwalifikacją są potwierdzane przez NFZ wg kolejności ich składania z uwzględnieniem zakresu świadczeń, profilu leczenia, dostępnych miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidzianych w umowach z tymi zakładami. Potwierdzając skierowanie oddział wojewódzki NFZ określa mi. in. odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Dokumentacja przesyłana jest następnie na adres pacjenta - nie póĹşniej niĹź 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie, którego NFZ nie potwierdzi z powodu braków merytorycznych lub formalnych jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił - z równoczesną informacją do pacjenta o przyczynie odmowy. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

Skierowanie wraz z wynikami badań, po upływie 18 miesięcy odsyłane jest do lekarza kierującego w celu przeprowadzenia jego weryfikacji (aktualizacji). Pacjent jest informowany pisemnie o tym, że skierowanie zostało odesłane do lekarza. Po odesłaniu przez lekarza kierującego pozytywnie zweryfikowanego skierowania, zostaje ono potwierdzone z uwzględnieniem pierwotnej daty wpływu do Oddziału Funduszu. Weryfikacja skierowania nie wiąże się ze zmianą kolejki oczekujących na leczenie.

Co może wykluczyć z leczenia uzdrowiskowego
Schorzenia, które stanowią wskazanie lub przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowe zostały określone w rozporządzeniu MZ z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (DZ.U. z 2012 roku poz. 14). Jest to całe spectrum schorzeń z poszczególnych dziedzin – począwszy od chorób ortopedyczno-urazowych przez choroby serca, cukrzycę, choroby skóry, układu nerwowego, reumatologiczne, dróg oddechowych, nowotwory. Załącznik wskazuje konkretne schorzenia, które pozwalają na leczenie pacjenta w uzdrowisku, a takĹźe te schorzenia, które wykluczają z tego typu leczenia. Decyzję o wystawieniu skierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Ocena wniosku do sanatorium
Przesłane do Oddziału skierowanie jest opiniowane przez zatrudnionego w NFZ lekarza specjalistę balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Lekarz ocenia celowość wystawienia skierowania, określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja - szpitalna, sanatoryjna) właściwego do leczenia schorzenia będącego podstawą wystawienia skierowania, jego tryb oraz propozycję czasu trwania kuracji. Opinia nie musi pokrywać się z zaleceniami lekarza wystawiającego skierowanie, nie są one wiążące dla oddziału wojewódzkiego NFZ. Skierowania z pozytywną kwalifikacją są potwierdzane przez NFZ wg kolejności ich składania. Potwierdzając skierowanie oddział wojewódzki NFZ określa mi. in. odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Dokumentacja przesyłana jest następnie na adres pacjenta - nie póĹşniej niĹź 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, Ĺźe skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest niecelowe, oddział wojewódzki NFZ nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono lekarzowi, który je wystawił, o czym są takĹźe informowani pacjenci. Na niepotwierdzone skierowanie nie przysługuje odwołanie. NFZ nie potwierdzi takĹźe skierowania z powodu braków merytorycznych lub formalnych. Wówczas jest ono zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił - z równoczesną informacją dla ubezpieczonego o przyczynie odmowy. W przypadku braku moĹźliwości potwierdzenia skierowania w terminie 18 miesięcy od daty jego wystawienia, Oddział Funduszu odsyła skierowania do lekarza kierującego celem weryfikacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji skierowania, lekarz kierujący jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania odesłać skierowanie do Oddziału Funduszu i. W przypadku negatywnej weryfikacji skierowania, lekarz kierujący jest zobowiązany poinformować pacjenta a takĹźe Oddział Funduszu.

Jak często można skorzystać z leczenia uzdrowiskowego
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe bierze pod uwagę, w przypadku dorosłych zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowe albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nieczęści ej niż raz na 18 miesięcy. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym. W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i traktowane jako weryfikacja skierowania z oceną celowości lekarza specjalisty. Każde kolejne złożone skierowanie rozpatrywane jest łącznie z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację złożonego skierowania.

Koszty leczenia uzdrowiskowego
Jeśli pacjent otrzyma skierowanie do szpitala uzdrowiskowego NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyĹźywienia. Bezpłatne jest równieĹź leczenie sanatoryjne i szpitalne dzieci. W przypadku dziecka skierowanego na leczenie sanatoryjne pod opieką osoby dorosłej – opiekun pokrywa pełny koszt swojego pobytu zgodnie z cennikiem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, do którego dziecko zostało skierowane na leczenie. Natomiast osoby dorosłe skierowane na leczenie uzdrowiskowe do sanatorium muszą pokryć część kosztów zakwaterowania i wyĹźywienia zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U z 2009 roku, Nr 139, poz. 1136 z póĹşn. zm.) TakĹźe transport – bez względu na formę leczenia – odbywa się na koszt Pacjenta. Częściowe koszty zakwaterowania i wyĹźywienia pokrywane przez ubezpieczonego (opłata za 1 dzień pobytu) – zgodnie z Rozp. MZ z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. nr 139, poz. 1136). Opłaty pobierane są bezpośrednio w sanatoriach - w zaleĹźności od standardu pokoju, którymi dysponują poszczególne sanatoria - przed rozpoczęciem pobytu.

Rezygnacja z sanatorium
Pacjent ma prawo do rezygnacji z potwierdzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. W takiej sytuacji powinien on bezzwłocznie zwrócić do oddziału wojewódzkiego NFZ potwierdzone skierowanie. KaĹźda rezygnacja powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana. Fundusz moĹźe uznać rezygnację i zwrot skierowania, gdy ich powodem jest: 

  • wypadek losowy, 
  • choroba pacjenta (np. pobyt w szpitalu)


WaĹźne informacje dla pacjentów
Oddział Funduszu nie ma moĹźliwości zagwarantowania pacjentowi leczenia uzdrowiskowego w wybranym przez niego terminie. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu. Pacjent moĹźe zrealizować leczenie uzdrowiskowe w wybranym przez siebie okresie w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym, gdzie NFZ finansuje cykl zabiegów, a pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyĹźywienia.

  • Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku. 
  • NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom i osób chcących wspólnie wyjechać (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego). 
  • NFZ stosuje zasadę równego traktowania świadczeniobiorców i nie uznaje preferencji zawodowych przy wyznaczaniu terminów leczenia uzdrowiskowego.
  • NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych uzdrowisk i na wybrane przez nich terminy tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. KaĹźde skierowanie wpisywane jest na listę oczekujących zgodnie z terminem jego wpływu, a czas jego realizacji zaleĹźy od liczby pacjentów znajdujących się w kolejce.
  • NFZ nie posiada kompetencji do dokonywania rezerwacji pokoi w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
  • NFZ udostępnił Pacjentom, którzy zostali skierowani na leczenie uzdrowiskowe Przeglądarkę Skierowań na Leczenie Uzdrowiskowe. Przeglądarka została przygotowana w celu ułatwienia dostępu Pacjentów do informacji o procesie potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki NFZ.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w zakładce Linki

PAMIETAJ NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!!!
UWAGA!!! Każda kobieta powinna nauczyć się badać piersi!!! www.wok.su.krakow.pl